• Địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Đây là nơi thực hiện hoạt động kinh doanh nên được đăng ký một số ngành nghề kinh doanh theo đăng ký của doanh nghiệp. Do đó, địa điểm kinh doanh được hiểu là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và là nơi được phép kinh doanh trong phạm vi một nhóm ngành cụ thể đã đăng ký từ ngành nghề của doanh nghiệp.

Về đặc điểm của địa điểm kinh doanh bao gồm:

  • Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng;
  • Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh công ty phải được đăng ký và hoạt động theo ngành nghề của công ty mẹ;
  • Mọi hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào công ty, hạch toán phụ thuộc;
  • Tại địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng và không được xuất hóa đơn.

Về mục đích khi thành lập địa điểm kinh doanh:

  • Doanh nghiệp muốn mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính nhưng trong cùng tỉnh/thành phố hoặc khác tỉnh/thành phố;
  • Muốn thành lập một đơn vị kinh doanh với thủ tục đơn giản, hồ sơ không phức tạp và thời gian nhanh chóng;
  • Những doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình nhưng không nuốn phát sinh các thủ tục kê khai thuế phức tạp như chi nhánh nhưng lại có thể phát sinh được hoạt động kinh doanh, khác với văn phòng đại diện công ty chỉ là nơi để giao dịch, chào hàng thì nên lựa chọn hình thức thành lập địa điểm kinh doanh.
Ngoài ra cần lưu ý, tên Địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.