Dịch vụ kiểm toán

Bộ phận kiểm toán Công ty Đại Thịnh Phát có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ mang tính bảo đảm và phù hợp  về tình hình tài chính và kế quả hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu về việc tuân thủ nghĩa vụ, Dịch vụ kiểm toán của Đại Thịnh Phát còn là công cụ hỗ trợ đắt lực trong công tác đối nội của quý doanh nghiệp như: Công tác quản trị, đối chuẩn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp xác định những cơ hội và các mối đe dọa đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức, cung cấp những nhận định thông minh và các khuyến nghị thực hiện.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài, hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài tuân thủ các quy định pháp luật.

Các dịch vụ kiểm toán của Đại Thịnh Phát gồm:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kiểm toán tuân thủ
 • Kiểm toán hoạt động
 • Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích thuế và đặc biệt
 • Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
 • Soát xét theo yêu cầu của doanh nghiệp phục vụ quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sát nhập, giải thể.

Việc kiểm toán hàng năm được tiến hành bằng các đợt kiểm toán sơ bộ và kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.

Nguyên tắc kiểm toán độc lập của Đại Thịnh Phát

 • Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
 • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Khu vực và Quốc tế trong lĩnh vực ngành nghề;
 • Tuân thủ đạo đức nghê nghiệp kiểm toán, đảm bảo tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, lợi ích và tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm toán độc lập;
 • Bảo mật thông tin của đơn vị được kiểm toán.