HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM – NHÓM NGÀNH KHAI KHOÁNG

 • Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nhóm ngành KHAI KHOÁNG. Đại Thịnh Phát xin mời các bạn theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé !!!

 • Về nhóm ngành KHAI KHOÁNG sẽ bao gồm các mã ngành cấp 4 sau:

 

1. Mã ngành 0510 – Khai thác và thu gom than cứng

Nhóm này gồm:

– Khai thác than cứng: Các hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác bằng phương pháp hoá lỏng;

– Các hoạt động làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, nghiền, sàng … và các hoạt động khác làm tăng thêm phẩm chất của than non và cải tiến chất lượng hoặc thiết bị vận tải than;

– Khôi phục than đá từ bãi ngầm.

Loại trừ:

– Khai thác than non được phân vào nhóm 05200 (Khai thác và thu gom than non);

– Khai thác than bùn và thu gom than bùn được phân vào nhóm 08920 (Khai thác và thu gom than bùn);

– Khoan thử thăm dò phục vụ khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác);

– Hoạt động dịch vụ phụ phục vụ khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác);

– Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than cứng được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);

– Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than non, than bùn được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Các hoạt động tiến hành xây dựng hoặc chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc khai thác than đá được phân vào nhóm 43120 (Chuẩn bị mặt bằng)

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0510 – Khai thác và thu gom than cứng

 • Chi tiết

Phương án 1: 0510 – Khai thác và thu gom than cứng – (Không hoạt động tại trụ sở)

Phương án 2: 0510 – Khai thác và thu gom than cứng. Chi tiết: Chi tiết: Khai thác than cứng; làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, nghiền, sàng than cứng

 

2. Mã ngành 0520 – Khai thác và thu gom than non

Nhóm này gồm:

– Khai thác than non (than nâu): Các hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác nhờ phương pháp hoá lỏng;

– Hoạt động rửa, khử nước, nghiền và các hoạt động thu gom than non tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận tải than.

Loại trừ:

– Khai thác than cứng được phân vào nhóm 05100 (Khai thác và thu gom than cứng);

– Khai thác than bùn và thu gom than bùn được phân vào nhóm 08920 (Khai thác và thu gom than bùn);

– Khoan thử thăm dò phục vụ khai thác than đá được phân vào nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác);

– Hoạt động phục vụ khai thác than non được phân vào nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác);

– Sản xuất than đá có chứa than non, than bùn được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Các hoạt động tiến hành xây dựng hoặc chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc khai thác than đá được phân vào nhóm 43120 (Chuẩn bị mặt bằng).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0520 – Khai thác và thu gom than non

 • Chi tiết

Phương án 1: 0520 – Khai thác và thu gom than non – (Không hoạt động tại trụ sở)

Phương án 2: 0520 – Khai thác và thu gom than non. Chi tiết:  Khai thác than non; rửa, khử nước, nghiền than non

 

3. Mã ngành 0610 – Khai thác dầu thô

Nhóm này gồm: Hoạt động khai thác dầu mỏ thô.

Nhóm này cũng gồm:

– Khai thác đá phiến bitum hoặc đá phiến dầu hoặc cát hắc ín;

– Sản xuất dầu thô từ mỏ dầu đá phiến hoặc cát hắc ín;

– Các hoạt động xử lý để có được dầu thô như: gạn, chắt, khử muối, khử nước, làm ổn định, khử tạp chất…

Loại trừ:

– Dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu và khí trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên);

– Dịch vụ thăm dò giếng dầu và khí được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên);

– Chế biến sản phẩm dầu thô được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Khôi phục khí hoá lỏng đã có trong khai thác dầu khí được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Hoạt động vận chuyển dầu, khí tự nhiên bằng đường ống được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0610 – Khai thác dầu thô

 • Chi tiết

Phương án 1: 0610 – Khai thác dầu thô – (Không hoạt động tại trụ sở)

Phương án 2: 0610 – Khai thác dầu thô. Chi tiết: Hoạt động khai thác dầu mỏ thô

 

4. Mã ngành 0620 – Khai thác khí đốt tự nhiên

Nhóm này gồm:

– Hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên;

– Khai thác khí đốt tự nhiên cô đặc;

– Tách riêng chất lỏng hyđrô các-bon khỏi khí;

– Khử lưu huỳnh ở khí;

Nhóm này cũng gồm: Khai thác khí lỏng thông qua hoá lỏng và nhiệt phân.

Loại trừ:

– Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô, khai thác khí tự nhiên được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên);

– Các hoạt động dịch vụ thăm dò dầu khí được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên);

– Khôi phục khí hoá lỏng đã có trong khai thác dầu khí được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

– Sản xuất các loại khí công nghiệp được phân vào nhóm 20111 (Sản xuất khí công nghiệp);

– Hoạt động vận chuyển dầu, khí tự nhiên bằng đường ống được phân vào nhóm 49300 (Vận tải bằng đường ống).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0620 – Khai thác khí đốt tự nhiên

 • Chi tiết

Phương án 1: 0620 – Khai thác khí đốt tự nhiên – (Không hoạt động tại trụ sở)

Phương án 2: 0620 – Khai thác khí đốt tự nhiên. Chi tiết: Tìm kiếm, thăm dò, phát triển dầu khí

 

5. Mã ngành 0710 – Khai thác quặng sắt

Nhóm này gồm:

– Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm lượng sắt.

– Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt.

Loại trừ: Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite (trừ nung) được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0710 – Khai thác quặng sắt

 • Chi tiết: 

Phương án 1: 0710 – Khai thác quặng sắt – (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

Phương án 2: 0710 – Khai thác quặng sắt. Chi tiết: Khai thác, chế biến, xuất khẩu quặng sắt

 

6. Mã ngành 0721 – Khai thác quặng uranium và quặng thorium

Nhóm này gồm:

– Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium: khoáng chất uranit;

– Cô các loại quặng loại đó.

Loại trừ:

– Làm giàu quặng uranium và thorium được phân vào nhóm 20113 (Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác);

– Sản xuất kim loại uranium từ khoáng chất hoặc các loại quặng khác được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu);

– Nấu chảy và tinh chế kim loại từ uranium được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0721 – Khai thác quặng uranium và quặng thorium

 • Chi tiết

0721 – Khai thác quặng uranium và quặng thorium – (Không hoạt động tại trụ sở)

 

7. Mã ngành 0722 – Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

07221: Khai thác quặng bôxít

Nhóm này gồm: Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít.

07229: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban,
molypden, tantali, vanadi.

Loại trừ:

– Công việc chuẩn bị cho khai thác quặng uranium và quặng thorium được phân vào nhóm 07210
(Khai thác quặng uranium và thorium);

-Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0722 – Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

 • Chi tiết

Phương án 1: 0722 – Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt – (Không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

Phương án 2: 0722 – Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt. Chi tiết: Khai thác, chế biến quặng đồng, chì, kẽm

Phương án 3: 0722 – Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt – (Trừ vàng và kim loại quý, hiếm)

 

8. Mã ngành 0730 – Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác và chuẩn bị khai thác quặng kim loại quý như: Vàng, bạc, bạch kim.

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0730 – Khai thác quặng kim loại quý hiếm

 • Chi tiết

Phương án 1: 0730 – Khai thác quặng kim loại quý hiếm – (Trừ loại nhà nước cấm)

Phương án 2: 0730 – Khai thác quặng kim loại quý hiếm. Chi tiết: Khai thác, chế biến quặng đồng, Niken, chì, kẽm, vàng, bạc..

 

9. Mã ngành 0810 – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

08101: Khai thác đá

Nhóm này gồm:

– Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá phục vụ việc xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo gọt sơ bộ hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như: Đá phiến cẩm thạch, đá granit, sa thạch…

– Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm nguyên liệu thô cho sản xuất vật liệu xây dựng, làm đường;

– Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa;

– Hoạt động đập vỡ, nghiền đá.

08102: Khai thác cát, sỏi

Nhóm này gồm:

– Hoạt động khai thác cát, khai thác sỏi để phục vụ cho xây dựng và sản xuất vật liệu;

08103: Khai thác đất sét

Nhóm này gồm:

– Hoạt động khai thác đất sét, cao lanh;

– Hoạt động khai thác đất sét làm vật liệu chịu lửa, làm đồ gốm.
Loại trừ:

– Các hoạt động khai thác cát bitum được phân vào nhóm 06100 (Khai thác dầu thô);

– Khai thác khoáng phân bón và khoáng hoá chất được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón);

– Sản xuất các khoáng chất nung chảy được phân vào nhóm 2394 (Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao);

– Các hoạt động cắt, xén đá và hoàn thiện đá được phân vào nhóm 23960 (Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0810 – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 • Chi tiết

Phương án 1: 0810 – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét – (Không hoạt động tại trụ sở)

Phương án 2: 0810 – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác, sản xuất, kinh doanh chế biến đá, cát, sỏi, đất xây dựng, đá chẻ và vật liệu xây dựng khác

 

10. Mã ngành 0891 – Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

Nhóm này gồm:

– Hoạt động khai thác muối nitơ, kali hoặc phốt pho tự nhiên;

– Hoạt động khai thác lưu huỳnh tự nhiên;

– Hoạt động khai thác pirít và chất chủ yếu chứa lưu huỳnh không kể hoạt động nung chảy;

– Hoạt động khai thác quặng bari cacbonat, bari sunphat (barít), borat tự nhiên, sunfatmanhe tự nhiên;

– Hoạt động khai thác khoáng chất khác chủ yếu chứa hoá chất ví dụ như đất màu và fluorit.

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động khai thác phân động vật.

Loại trừ:

– Khai thác muối được phân vào nhóm 08930 (Khai thác muối);

– Hoạt động nung chảy pirit sắt được phân vào nhóm 20119 (Sản xuất hoá chất cơ bản khác);

– Sản xuất phân bón tổng hợp và hợp chất nitơ được phân vào nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0891 – Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

 • Chi tiết

Phương án 1: 0891 – Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón. Chi tiết: Bán buôn đá

Phương án 1: 0891 – Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón. Chi tiết :Khai thác và chế biến khoáng sản

 

11. Mã ngành 0892 – Khai thác và thu gom than bùn

Nhóm này gồm:

– Khai thác than bùn;

– Thu gom than bùn.

Loại trừ:

– Hoạt động dịch vụ phụ khai thác than bùn được phân vào nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác);

– Hoạt động dịch vụ phụ khai thác than bùn được phân vào nhóm 23990 (Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu).

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

Tổng hợp

0892 – Khai thác và thu gom than bùn

Chi tiết

Phương án 1: 0892 – Khai thác và thu gom than bùn – (Hoạt động phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật)

Phương án 1: 0892 – Khai thác và thu gom than bùn. Chi tiết: Khai thác than bùn (phục vụ sản xuất phân vi sinh)

 

12. Mã ngành 0893 – Khai thác muối

Nhóm này gồm:
– Các hoạt động khai thác muối mỏ, đập vụn muối và sàng muối;
– Sản xuất muối từ nước biển, nước mặn ở hồ hoặc nước mặn tự nhiên khác;
– Nghiền, tẩy rửa, và tinh chế muối phục vụ cho sản xuất.
Loại trừ:
– Chế biến các sản phẩm muối, ví dụ muối iốt được phân vào nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu);
– Sản xuất nước dùng trong sinh hoạt từ nước biển hoặc từ nước suối mặn được phân vào nhóm 36000 (Khai thác, xử lý và cung cấp nước)

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0893 – Khai thác muối

 

13. Mã ngành 0899 – Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm:

Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như:

+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia khác…

+ Đá quý, bột thạch anh, mica

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0899 – Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

 • Chi tiết

Phương án 1: 0899 – Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản

Phương án 2: 0899 – Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm)

 

14. Mã ngành 0910 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

Nhóm này gồm:

Hoạt động cung cấp dịch vụ khai thác dầu khí trên cơ sở phí và hợp đồng như:

+ Các hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò trong khai thác dầu khí như: các phương pháp lấy mẫu quặng tìm kiếm truyền thông, thực hiện quan sát địa chất ở những khu vực có tiềm năng,

+ Khoan định hướng, đào lớp ngoài, xây dựng giàn khoan, sửa chữa và tháo dỡ trang thiết bị, trát bờ giếng, bơm giếng, bịt giếng, hủy giếng v.v…

+ Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên phục vụ cho mục đích vận chuyển, được thực hiện tại nơi khai thác mỏ,

+ Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng,

+ Khoan thử trong khai thác dầu khí.

Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ chữa cháy do khí và dầu.

Loại trừ:

– Những công việc phục vụ cho khai thác dầu, khí do chính đơn vị tự đảm nhận được phân vào nhóm 06100 (Khai thác dầu thô) và nhóm 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên);

– Hoạt động dịch vụ sửa chữa chuyên dụng thiết bị, máy móc phục vụ khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị);

– Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên phục vụ cho mục đích vận chuyển, không được tại nơi khai thác mỏ được phân vào nhóm 5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ);

– Các hoạt động khảo sát địa vật lý, địa chất ở khu vực khai thác dầu và khí, được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan)

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0910 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

 

15. Mã ngành 0990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

Nhóm này gồm:

– Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng cho hoạt động khai thác thuộc ngành 05, 07 và 08;

– Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng;

– Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;

– Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.

Loại trừ:

– Hoạt động dịch vụ vận hành tại mỏ trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào ngành 05 (Khai thác than cứng và than non), ngành 07 (Khai thác quặng kim loại), ngành 08 (Khai khoáng khác);

– Hoạt động sửa chữa thiết bị, máy móc phục vụ khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị);

– Hoạt động cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý trên cơ sở phí hoặc hợp đồng được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan)

 

=> Một số phương pháp điền ngành nghề đăng ký thành công

 • Tổng hợp

0990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác

 • Chi tiết

Phương án 1: 0990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. Chi tiết: Thu mua, chế biến quặng

Phương án 2: 0990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. Chi tiết: Thăm dò, chế biến khoáng sản (gồm những khoáng sản Nhà nước cho phép)

Phương án 3: 0990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng