Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

 

Ngày 13/05/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1495/TCT-KK tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ban hành ngày 19/04/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021.

Công ty Đại Thịnh Phát xin thông báo những điểm mới cần lưu ý về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thuận tiện theo dõi và thực hiện như sau:

Về đối tượng áp dụng: Bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực được gia hạn tại điểm d, đ, e, g khoản 1 và điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP như sau:

Khoản 1:

d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

g) Thoát nước và xử lý nước thải.

Khoản 2:

d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Về số tiền thuế và thời gian được gia hạn:

+ Thuế giá trị gia tăng: Gia hạn thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được gia hạn 3 tháng;

+ Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp năm 2021 được gia hạn tại khoản này chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

+ Tiền thuê đất : đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm thì thời gian được gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.