[ Câu chuyện cuối tuần] NGƯỜI DOANH NHÂN TRONG TÙ

Sự lựa chọn trong quá khứ của doanh nghiệp quyết định thành tựu hiện tại. Còn sự lựa chọn trong hiện tại doanh nghiệp sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai. Với mỗi lựa chọn khác nhau, người ta đối mặt với những số phận khác nhau.